Dịch vụ

In barcode ( Mã vạch )

  • In trực tiếp các thông tin lên bề mặt thẻ (in lên trên lớp overlay)
  • Có in nhiệt đen và in nhiệt màu
  • Thường dùng in mã số, mã vạch barcode, ảnh người…