Dịch vụ

In ảnh nhân viên, In thông tin

  • In nhiệt trực tiếp các thông tin lên bề mặt thẻ (in lên trên lớp overlay)
  • Có in nhiệt đen và in nhiệt màu, in nhiệt đen dùng cho in thông tin, in nhiệt màu dùng cho in ảnh nhân viên